Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

  Välkommen till  

 

Protokoll från första sammankomsten den 12 mars 1981  Klicka här 
Protokoll från konstituerande sammanträde 12 mars 1981 Klicka här
Verksamhetsberättelse för 1981 Klicka här
Protokoll från första årsmötet den 24 mars 1982 Klicka här
Styrelsens sammansättning 1981 - 2014 Klicka här
Bilder årsmöte 2005 Klicka här
 

Skåne-Blekinge Ardennerklubb bildades 1981 på initiativ av Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Uppdraget verkställdes av Nils-Elof Elofsson, Björkedal Skåne-Tranås, Thure Larsson Skårby och Carl-Erik Olsson Lihult. Hur föreningen "föddes" kan Ni läsa här nedan i de allra första protokollen återgivna i originalskick.

 

Protokoll från första sammankomsten den 12 mars 1981.

 
Protokoll fört vid sammanträde på Hörby hotell torsdagen 12 mars 1981 kl. 19.00 med ardennerhingsthållare och andra av ardenner intresserade personer bosatta i Skåne och Blekinge.
1.    Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp hälsade välkommen och redogjorde för uppdraget från Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen att bilda lokala ardennerklubbar i landet. Detta uppdrag har verkställts genom en kallelse undertecknad av Thure Larsson Skårby Ystad, Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp och Nils-Elof Elofsson Björkedal Skåne-Tranås.
2.    Kallelsen som bifogas detta protokoll som bilaga 1 ställdes till samtliga ardennerhingsthållare i Skåne och Blekinge. Dessa uppmanades att i sin tur kalla så många som möjligt av sina kunder och andra av ardenner intresserade. 36 personer hade hörsammat kallelsen.
3.    Carl-Erik Olsson förklarade mötet öppnat och valdes att leda dagens förhandlingar. Till att föra dagens protokoll valdes undertecknad. Såsom protokolljusterare valdes Nils-Inge Walters Skåne-Tranås och Bertil Hansson Reslöv.
4.    På förfrågan från Torsten Nilsson i Degerberga om klubbens uppgift svarade ordf. att i enlighet med kallelsen är klubbens uppgift bl.a. att aktiviteten för rasen skaffa nya medlemmar ordna lokala uppvisningar verka för ökad uppslutning till premieringar anskaffa priser till premieringar och uppvisningar samt hålla sig ajour med frågor rörande salubjudna hästar. Medlemskap står öppet för alla av ardenner intresserade.
5.    Nils-Inge Walters Skåne-Tranås föreslog att en ardennerklubb omfattande Skåne och Blekinge skulle bildas och att en styrelse för 1981 skulle väljas under kvällen. Detta bifölls av samtliga närvarande.
För att uppnå en så rättvis geografisk fördelning som möjligt beslöts att två styrelseledamöter skulle väljas från vardera Skånelänen samt en från Blekinge län.
6.    Till ordförande för 1981 valdes Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp.
7.    Övriga styrelseledamöter blev Bertil Hansson Reslöv Marieholm, Birger Nilsson Svartarp Broby, Erik Olsson Kopparp Trensum samt undertecknad. Eftersom mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är två år skall lottning ske inom styrelsen så att två ordinarie ledamöters jämte en suppleants mandattid utgår efter ett år. Såsom styrelsesuppleanter valdes Ingegärd Larsson Skårby Ystad och Roy Rask Ljungsgården Ängelholm. Härmed ajournerades förhandlingarna i 30 minuter för kaffedrickning.
8.    Förhandlingarna återupptogs och som ordinarie revisor valdes Lennart Mårtensson Svinaberga Kivik och Thage Lundquist Lilla Boaröds gård Tomelilla. Till Revisorssuppleanter valdes Erik Bendroth Attusa Sankt Olof och Gösta Larsson Slätterödsgården Skurup.
9.    Namnet ska vara Skåne Blekinge Ardennerklubb. Stadgar för klubbarna har utarbetats av Avelsföreningen. Dessa antogs av klubben 12/3 1981.
10.                             Klubben ska verka i Skåne och Blekinge för personer bosatta i detta område.
11.                             Medlemsavgiften beslöts till 30 kronor per medlem/år.
12.                             Beslöts att klubben skulle medverka med någon aktivitet vid lantbruksutställningen på Bjärsjölagård 9-12 juli 1981. Uppdrogs åt styrelsen att ordna detta.
13.                             Beslöts att annonsering om klubbens sammanträde skall ske i Annonsblad till tidsskrift för Lantmän.
14.                             Beslöts att vid detta första sammanträde närvarande medlemmar skulle erhålla en förteckning över styrelse jämte suppleanter med deras adresser och telefonnr.
15.                             Efter förhandlingarnas slut visade Leif Karlsson Kävlinge ett par intressanta filmer som han själv spelat in dels om hingstpremieringar i Malmö och Kristianstad dels från Flyingedagar. Filmvisningen var mycket uppskattad. Leif Karlsson avtackades av Carl-Erik och av publiken med kraftiga applåder.
16.                             Då intet mera förelåg till behandling tackade Carl-Erik de närvarande för visat intresse. Med förhoppning om en lyckosam framtid för ardenner och Skåne-Blekinge ardennerklubb avslutades kvällens förhandlingar.
Styrelsen sammankallades omedelbart efter mötesförhandlingarnas avslutande för konstituerande sammanträde samt för lottning av mandattid.
Dag som ovan
Vid protokollet
Nils-Elof Elofsson
Justering:
Bertil Hansson Nils-Inge Walters

 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Skåne-Blekinge Ardennerklubb efter sammanträdet där bildades torsdagen 12/3 på Hörby hotell.

1.    Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2.    Till sekreterare för 1981 valdes Nils-Elof Elofsson Skåne-Tranås.
3.    Till vice ordförande för 1981 valdes Birger Nilsson Svartarp.
4.    Såsom kassör för 1981 valdes Bertil Hansson Reslöv med Erik Olsson Kopparp som vice kassör.
5.    Lottningen angående mandattid utföll enligt följande:
o   Birger Nilsson Svartarp 2 år
o   Erik Olsson Kopparp 2 år
o   Bertil Hansson Reslöv 1 år
o   Nils-Elof Elofsson Skåne-Tranås 1 år
Suppleanter:
o   Roy Rask Ljungsgården 2 år
o   Ingegärd Larsson Skårby 1 år
6.    Vidare förelåg ej. Ordföranden tackade för visat intresse och hoppades på ett gott samarbete samt förklarade mötet avslutat.
Dag som ovan
Vid protokollet Justering:
Nils-Elof Elofsson Carl Erik Olsson
Sekreterare Ordförande


   

Verksamhetsberättelse för 1981
Styrelsen för Skåne-Blekinge Ardennerklubb vill härmed angiva verksamhetsberättelsen för år 1981 som tillika är klubbens första verksamhetsår. Aktiviteterna har under året varit ganska få eftersom en viss inkörningsperiod alltid måste till. Dock har klubben vid lantbruksutställningen på Bjärsjölagård medverkat med ett bildkollage över ardennerhästar och aktiviteter med dessa. Ett liknande bildkollage var också utställt på Svalöv i samband med SM i plöjning där två stycken medlemmar i klubben Thure och Ingegärd Larsson från Skårby ställde upp med var sitt par ardennerhästar. Ingegärd Larsson blev här svensk mästare i hästplöjning och i landskampen som Danmark vann kom Ingegärd på en hedrande andra plats. Vid premieringen i Hässleholm hade klubben medverkat till den prissamling som utdelades till ardennerhästar där. Dessutom har klubben skrivit en motion till Avelsföreningen angående hovbroskförbening på hingstarna och vill skapa en bättre ordning runt detta problem.
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden.
Hörby den 24 mars 1982
Carl-Erik Olsson Birger Nilsson
Bertil Hansson Nils-Elof Elofsson

 

Protokoll fört vid Skåne-Blekinge Ardennerklubbs första årsmöte på Hörby hotell den 24 mars 1982.

 

1.    Klubbens ordf. Carl-Erik Olsson hälsade ett 60-tal medlemmar samt ardennerföreningens ordf. Gunnar Johansson välkomna till klubbens första årsmöte.
2.    Till ordf. för kvällen valdes Carl-Erik Olsson och som sekreterare Nils-Elof Elofsson.
3.    Att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Ann-Marie Cederholm Vemmenhög Skurup och Åke Larsson Kullagården Vollsjö.
4.    Kallelsen till årsmötet godkändes.
5.    Beslöts att medlemsmatrikel skulle utgöra underlag till röstlängd.
6.    Styrelsens redovisningshandlingar föredrogs. Dessa utvisade att medlemstalet var 67 st. och att kassabehållningen var 2139,29 kr inkl. ränta.
7.    Då första året endast gett inkomster hade ingen revision skett.
8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9.    Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp omvaldes såsom ordf. för 1982. Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Bertil Hansson Reslöv Marieholm och Nils-Elof Elofsson Björkedal Skåne-Tranås. Erik Olsson Kopparp Trensum hade på grund av sjukdom avsagt sig och vid fyllnadsval för 1 år valdes Ulla Andersson N Bygget Ronneby. Ingegerd Larsson Skårby Ystad omvaldes som suppleant för två år.
10.          Som revisor för 1982 omvaldes Lennart Mårtensson Kivik och Tage Lundqvist Tomelilla. Suppleanterna Erik Bendroth Sankt Olof och Gösta Larsson Sjöbo omvaldes också.
11.          Årsavgiften för 1982 fastställdes till 30 kronor. 10 kronor per medlem sänds till avelsföreningen.
12.          Ordf. redogjorde för skrivelse från avelsföreningen till klubbarna. I denna uppmanades klubbarna att ställa upp frivilligt i ombyggnadsarbetet av Elmiastallet. Efter ombyggnad och förstärkning förfogar avelsföreningen över ett bra stall på Elmia. Årets utställning där hålles 10-15 juni till vilken 10 st. hingstar 6 st. fölston och 20 st. 3-årsston uttages efter anmälan till avelsföreningen. Redaktionen för stamboken efterlyste bra foton på hingstar och ston även foton från körningen går bra att publicera i stamboken. Medlemmarna uppmanades att insända lämpliga foton.
13.          Åke Larsson Kullagården föreslog att klubben skulle ordna studieresa till Halland i samband med resan till Avelsföreningens årsmöte på Dingle lantbruksskola den 7 aug. Efter diskussion beslöts ge styrelsen i uppdrag att ordna bussresa till årsmötet men då tiden på en endagarsresa blir för knapp för att samtidigt göra studiebesök i Halland beslöts detta få anstå till ett annat tillfälle. Härefter överlämnade Carl-Erik Olsson ordet till kvällens föredragshållare avelsföreningens ordf.
Gunnar Johansson som höll ett mycket intressant anförande. I detta anförande redogjorde Gunnar Johansson för anledningen till att bilda ardennerklubbar runt om i landet. Han påpekade bland annat att det fanns 135.000 ardennerhästar i Sverige med avelsföreningen hade endast 6-700 medlemmar. Därför behövs utökade kontakter med ardennerhästägare. Dessa kontakter kan skapas genom klubbarna som nu är elva stycken. Vidare kan klubbarna genom t.ex. fölbesiktning ett ökat intresse för körning höja priserna på de ardennerhästar som saluförs. En tidigare hästutredning ansåg en fullständig avhästning av Sverige detta hade sånär lyckats då 1970 noterades en bottennotering på ca. 80.000 hästar härefter har hästbeståndet stadigt gått raskt uppåt.
Gunnar Johansson underströk att det på olika håll idag är ett stort intresse för hästen och ardennerhästen är nu mycket mera använd i olika slags arbeten än under början av 70-talet.
Premieringsverksamheten vill lantbruksstyrelsen bli befriad ifrån. Denna verksamhet kostar idag staten ca. 1.5 milj. kr och denna kostnad menar den statliga hästutredningen att de olika rasföreningarna själva skall stå för i fortsättningen. För att kunna klara dessa kostnader menade Johansson att bland annat måste avelsföreningens kansli avvecklas. Han underströk också att vi på alla sätt måste göra reklam för vår ardennerhäst som utmärker sig för ett gott lynne och en god dragförmåga. Sitt anförande avslutade Gunnar Johansson med en uppmaning om god tillslutning på årsmötet på Dingle lantbruksskola.
14.          Carl-Erik Olsson framförde audiotoriets tack till Gunnar Johansson och då inget mera förelåg till behandling förklarades mötet avslutat och ett gemensamt kaffesamkväm vidtog.
Dag som ovan
Vid protokollet
Nils-Elof Elofsson
Justering:
Ann-Marie Cederholm Åke Larsson
Carl-Erik Olsson
ordf.


   

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1981-2015

ÅRTAL
ORDFÖRANDE
SEKRETERARE
KASSÖR
1981
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Bertil Hansson
1982
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Bertil Hansson
1983
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Bertil Hansson
1984
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Bertil Hansson
1985
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Bertil Hansson
1986
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Roy Rask
1987
Carl-Erik Olsson
Nils-Elof Elofsson
Roy Rask
1988
Carl-Erik Olsson
Ingvar Johansson
Roy Rask
1989
Sven Pålsson
Ingvar Johansson
Gunnar Nilsson
1990
Sven Pålsson
Ingvar Johansson
Gunnar Nilsson
1991
Sven Pålsson
Lennart Mårtensson
Gunnar Nilsson
1992
Sven Pålsson
Lena Jönsson
Gunnar Nilsson
1993
Sven Pålsson
Lena Jönsson
Gunnar Nilsson
1994
Sven Pålsson
Lena Jönsson
Gunnar Nilsson
1995
Sven Pålsson
Lena Jönsson
Gunnar Nilsson
1996
Sven Pålsson
Ingvar Nilsson
Håkan Hässelmo
1997
Lennart Mårtensson
Annika Billberg
Håkan Hässelmo
1998
Lennart Mårtensson
Annika Billberg
Ann-Kristin Jönsson
1999
Lennart Mårtensson
Annika Billberg
Ann-Kristin Jönsson
2000
Sten Hansson
Annika Billberg
Sven Håkansson
2001
Sten Hansson
Annika Billberg
Sven Håkansson
2002
Sten Hansson
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson
2003
Sten Hansson
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson
2004
Sten Hansson
Chatarina Brorsson 
Sven Håkansson 
2005
Sten Hansson
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson 
2006
Gert-Inge Johansson 
Chatarina Brorsson 
Sven Håkansson 
2007
Gert-Inge Johansson 
Chatarina Brorsson 
Sven Håkansson 
2008
Niclas Johansson
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson
2009
Anders Ingelström
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson
2010
Anders Ingelström
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson
2011
Alve Nilsson
Chatarina Brorsson
Sven Håkansson

 2012

  Alve Nilsson             

  Chatarina Brorsson  

  Sven Håkansson

 2013    

 Bengt Svensson

  Chatarina Brorsson

  Sven Håkansson

  2014        Bengt Svensson             Chatarina Brorsson    Sven Håkansson

   2015         Bengt Svensson              Ann-Sofie Åkesson   Sven Håkansson  
 
 
 

  

   

Årsmöte 2005

Ingvar diplom 2005

 

 

.

 

 Första sida

Information

Aktuellt

Aktiviteter

Reportage

Premiering

Kontakt

Hingstar

Uppfödare

Annons

Länkar

Gästbok

Klubb historik

Belgiske Hästen

Medlems bilder/Lägg in bilder